top of page
Andmekaitsetingimused:

Hambaravi osutamise käigus koguneb meile patsientide kohta isikuandmeid, sealhulgas tundlikku, tervise seisundit puudutavat teavet. Isikuandmete all mõeldakse igasugust teavet füüsilise isiku kohta, sh patisendi terviseandmed. Isikuandmete töötlemise all mõeldakse igasuguseid isikuandmetega tehtavaid toiminguid.

 

Patsiendi andmete konfidentsiaalsus ning andmete seaduspärane töötlemine on meie jaoks väga oluline. Töötleme patsiendi isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ning seaduspärastel eesmärkidel, eelkõige patsiendiga ravi osutamise lepingu sõlmimisel ja täitmisel. Üksikasjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta leiate alljärgnevatest andmekaitsetingimustest.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töötleme järgmisi patsiendi isikuandmeid:

 

1) nimi, isikukood, sünniaeg, kontaktandmed;

2) terviseandmed, mis on meile teatavaks saanud patsiendi läbivaatusel või riiklike terviseinfo portaalide kaudu või muul moel seoses raviteenuse osutamisega;

3) teave meie ning patisendi vahel sõlmitud lepingute ning täitmise kohta (mh visiidiajad, kontonumbrid);

4) patsiendiga peetav e-kirjavahetus, online-konsultatsiooni logiandmed.

Miks me isikuandmeid töötleme?

Töötleme patsientide isikuandmeid selleks, et:

 

1) sõlmida patsiendiga ravi osutamiseks leping;

2) täita patsiendiga sõlmitud lepingut, sh osutada patsiendile kvaliteetsed raviteenust;

3) tagada meie ning patsiendi õiguste kaitse;
4) edastada patsiendile lepingu täitmiseks vajalikku teavet;
5) esitada andmeid riigiasutustele, kui selline kohustus tuleb õigusaktidest (nt Haigekassale, Töötukassale jm);
6) tagada raamatupidamis- ning maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmine;
7) tagada mistahes muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine;
8) arendada pakutava teenuse kvaliteeti (sh online-konsultatsioonide efektiivsemaks muutmiseks);
9) kaitsta ettevõtte vara (nt kui patsient sattub hambaravi ruumides asuva videokaamera vaatevälja).

 

Rõhutame, et terviseandmeid töötleme me ainult raviteenuse osutamiseks ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Muudel eesmärkidel isikuandmete töötlemine toimub üksnes juhul, kui olete andnud selleks oma nõusoleku.

Kuidas me isikuandmeid töötleme?

Kasutame kõiki vajalikke ning mõistlikke meetmeid, et säilitada isikuandmeid viisil, mis tagavad isikuandmete turvalisuse. Ligipääs patsiendi isikuandmetele on üksnes isikutel, kelle jaoks see on vajalik raviteenuse osutamiseks. Patsiendi isikuandmeid ei edastata ega avalikustata isikutele, kellel puudub selleks õigus.

 

Patsiendi isikuandmeid edastame patsiendiga sõlmitud lepingu täitmiseks üksnes laboratoorseid uuringuid või röntgenfotosid tegevatele isikutele ning teistele füüsilistele või juriidilistele isikutele, riigiasutustele (nt Haigekassale) või teistele, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel. Ilma patsiendi nõusolekuta võime isikuandmeid edastada või avalikustada üksnes õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui patsient rikub meiega sõlmitud raviteenuse osutamise lepingut, võime patsiendi isikuandmeid edastada enda õiguste kaitseks kolmandatele isikutele, sh õigusbüroole, kohtule, inkassole jm.

 

Säilitame patsiendi isikuandmeid kuni säilitamine on vajalik andmekaitsetingimustest tulenevate eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Raamatupidamis- ning maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmiseks säilitame patsiendi andmeid kuni 7 aastat.

Millised on patsiendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Kui patsiendi isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, on patsiendil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume teha kirjalik avaldus. Lõpetame isikuandmete töötlemise kohe, kui oleme nõusoleku tagasivõtmisest teada saanud.

Patsiendil on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas me töötleme. Teabe saamiseks peate tõendama oma isikusamasust ning esitama selleks meile päringu. Päringule vastatakse mõistliku aja jooksul.

 

Patsiendil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui patsiendi andmeid töödeldakse patsiendi eelneva nõusoleku alusel ning olete nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.

 

Patsiendil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.

 

Patsiendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Kui patsient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud andmekaitse ülmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest või käesolevatest andmekaitsetingimustest tulenevaid reegleid, siis palume teil sellest meile teavitada, et saaksime rikkumise kõrvaldada.

bottom of page